La’o Hamutuk

Bulletin  |  Surat Popular  |  Radio Igualdade  |  Topic index  |  Reports  |  Updates
Reference  |   Presentations  |  Mission Statement  |  LH Blog  |  Search  |  Home

Deve sei hadalan lalais Timor-Leste ba “Malisan Rekursu”

Husi Juvinal Dias, 15 Abril 2010
Presentasaun ba Enkontru Publiku La'o Hamutuk nian

Liga ba pajina iha lingua Tetum kona ba Timor-Leste tenke debe ka la'e?
Link to page in English with analysis about Why should Timor-Leste go into debt?

Click iha desenho balu atu hare boot liu.

Introdusaun

Iha fulan Agusto 2009, Timor-Leste, liu husi Parlamento Nasional hahu ona esbosu lei ba orsamento no jestaun finanseiru nian, LEI No. 13 /2009 Orçamento e Gestăo Financeira ida ne’e hetan vigor iha 21 Outubru hodi troka regulamentu UNTAET No.2001/13 ne’ebe durante ne’e sai mata dalan ba orsamento no jestaun finanseiru Timor-Leste. Lejislasaun foun ida ne’e hadalan estadu Timor-Leste atu halo deve osan husi nasaun estranjeiru no mos bele fo imprestimus ba ema, kompanha ka instituisaun ida.

Timor-Leste hahu tan halo aprosimasaun diplomatiku nian ho nasaun balun hodi bele hetan deve, iha loron 21 fulan Ministeriu Finansa Timor-Leste no Portugal nian, asina Memorandu de Intendimentu ida katak Timor-Leste bele hetan deve husi Portugal. Akordu ne’e ho objetivu katak, Timor-Leste bele hetan “Kreditu tusan mamar” husi governu Portugal liu husi Banku komersial Portugal nian. Deve husi Portugal ida ne’e sei la inklui ba Orsamento Jeral Estadu. Tuir MoU ne’e Timor-Leste sei hetan Euro tokon 500 ka tokon US$ 750, ho planu inisiu Euro tokon 100. osan husi deve ida ne’e sei uza atu finansia projeitu infrastrutura iha Timor-Leste. Aleinde ida ne’e, iha mos aprosimasaun diplomatiku nian ne’ebe governu Timor-Leste halo ho governu Xina iha fulan Outubru 2009.

Strategia estadu Timor-Leste nian ho intensaun atu deve, haforsa tan husi proposta Orsamento Jeral Estadu 2010 nian. Hanesan iha governu halo redusaun drastiku tebes ba orsamento ne’ebe atu aloka ba projeitu Oleo Pezadu nian. Aumenta kapasidade ba projeitu nian kompara ho planu inisiu iha Orsamento Jeral Estadu 2009, no depois aloka tiha orsamentu balun husi projeitu ida ne’e ba “Pakote Referendum”. Stratejia no mudansa planu hirak ne’e presiza orsamentu boot liu tan.

Problema deve nian

Maske iha ona Lei Orsamento no Jestaun finanseiru no aprosimasaun diplomatiku balun, ne’ebe sei hadalan Timor-Leste ba deve, maibe, laiha informasaun ne’ebe ofisialmente publika husi governu sobre planu imprestimu nian, entaun susar ba ita atu hatene saida mak sai objetivu no razaun fundamental husi governu rasik.

Problema deve dala barak akontese no estraga nasaun terseiru mundu sira, tamba ema ka nai-ulun sira hanoin deit ba oinsa atu hetan osan husi deve, no la hanoin oinsa atu selu fila fali tusan iha futuru nasaun ian. Tamba normalmente planu governu ida nian, dala barak mak iha tempu badak nia laran deit ka periodu governasaun ida nia laran. Planu ne’e nia interese mak oinsa bele halo buat ruma iha tempu molok eleisaun tuir mai akontese. Deve dala barak halo gastus estadu nian tinan-tinan aumenta bo’ot, maibe barak mak lori hodi selu ba tusan iha rai liur. Entaun montante orsamento ne’ebe aprova iha Parlamento Nasional atu finansia dezenvolvimentu seitor publiku rai laran nian menus liu.

Tamba ne’e, wainhira laiha kalkulasaun no analiza ida ne’ebe adekuadu husi estadu ba nia planu nasional, liu-liu la hanoin ba tempu naruk, ita sei la konsege lori no transforma povo husi situasaun kiak ba moris ida ne’ebe diak. No mos halo resultadu deve nian, sei servi deit interese no benefisia ema elites sira, hamosu korupsaun, violasaun direitus humanus, aumenta kiak, aumenta numeru dezempregu, aumenta numeru analfabetizasaun no halo ekonomia falhadu sei boot no buras ba nafatin.

Nune’e mos, Instituisaun Finanseiru Internasional sira, dala barak uza oportunidade hodi fo konselu ida ne’ebe dada no lasu nasaun kiik sira hodi monu ba deve. Timor-Leste rasik mos hetan ona “iis” husi ajensia internasional sira, hanesan, Banku Mundial no JICA, atu halo deve. Problema boot ne’ebe dala ruma ita haluha ona maka, Instituisaun Finanseiru Internasional sira dala barak fo deve ba nasaun terseiru mundu sira hodi halo transformasaun moris sosial nian husi nasaun kiak ba nasaun dezenvolvidu, liu husi deve atu finansia projeitu infrastrutura boot iha rai laran. Banku rai liur sira fasilita nasaun ne’ebe hetan deve hodi bele selu sasan importasaun ba projeitu nian inklui mos ekipamentu militar husi rai liu ka rai ida ne’ebe fo imprestimu. Entaun osan sira ne’e nia sirkulasaun laos ba ekonomia rai laran, maibe suli nafatin ba rai liur, ikus liu nasaun ne’ebe deve tenke selu tusan sira ne’e ho osan husi fontes seluk ka halo rekursu naturais ka riku-soin seluk sai hanesan garantia ba deve.

Maske Governu ka ema ulun boot sira mak halo akordu hodi halo deve hodi povo hotu nia naran, maibe ikus liu povo rasik mak sei lori naha boot ne’e, hodi selu fila fali tusan lideransa sira nian. Akordu deve, makaas liu duke lei rai laran ka Orsamento Estadu nian. Nasaun tenke atende uluk lai hodi selu tusan husi deve nian, molok aloka osan ba Orsamento Estadu. Nasaun kreditor ka Instituisaun Finanseiru Internasional ida, iha poder boot hodi obriga estadu rai laran nian hodi selu tusan. Maske Lei Fundu Minarai la fo dalan hodi uza riku-soin Fundu Minarai hanesan garantia, maibe nasaun kreditor sei ba foti obrigamente, osan husi Fundu Minarai hodi selu ba Timor-Leste nia deve, karik ita la konsege selu ho fontes orsamento seluk.

Deve mos hanesan sistema neo-kolonialisme ba nasaun terseiru mundu sira, tamba nasaun ne’ebe iha tusan boot no barak, sei labele fo asistensia sosial ba nia povo sira. Osan husi riku-soin rai laran nian, tuir lolos tenke uza ba dezenvolve rai laran nian, maibe tamba deve, tenke suli makaas tinan-tinan ba rai liur.

Investimentu no Gastus

Ema barak, inklui ekonomista internasional sira, hateten katak, Timor-Leste tenke uza nia osan ba iha rai laran. Timor-Leste labele rai hela nia osan iha Banku reserve Federal EUA deit. Maibe sira la esplika kona-ba oinsa atu uza osan ne’e iha rai laran. Dala barak mos, pareser husi peritu balun nia tendensia hodi halo gastus deit, laos atu halo investimentu. Tamba ne’e Timor-Leste rasik, tenke defini oinsa uza nia Fundu Minarai ba investimentu. Lei tenke regula oinsa halo investimentu ka uza Fundu Minarai nian, Estadu ka Governu tenke halo investimentu, gastus ka buat seluk bazeia ba lei, hodi justifika katak utilizasaun ida ne’e iha transparansia, akuntavel no iha benefisiu ba estadu-povo Timor-Leste. Lei ida ne’e atu prevene, utilizasaun riku-soin povo no nasaun nian ba interese grupo ka benefisia ekonomia rai seluk nian.

Investimentu lolos husi Fundu Minarai, mak oinsa ita aloka osan husi Fundu Minarai ba iha seitor produtivu ida iha Timor-Leste, ne’ebe iha futuru bele fo reseitas no benefisiu ida ne’ebe sustentavel.

Investimentu laos atu halo gastus ba nesesidade temporariu. Investimentu tenke, parte husi planu nasional nian ida ne’ebe regula mos ho Konstituisaun RDTL rasik. No nia resultadu mak bele estimula kresimentu ekonomia rai laran no hamosu ekonomia nasaun ida ne’ebe independente no sustentavel iha futuru.

Reseitas minarai no dalan ba malisan rekursu

Timor-Leste hanesan nasaun ida ne’ebe depende makas ba minarai iha mundu, no mos nia rekursu minarai rasik limitadu liu, lolos reseita minarai ida ne’e labele sura hanesan rendimentu ba nasaun, tamba nudar transformasaun husi forma riku-soin iha rai okos ba forma osan. Maske ita la halo eksploitasaun, rekursu ida nafatin nudar riku soin.

Besik 98% rendimentu ekonomia Timor-Leste nian, mai husi petroleum. Aktualmente kampu minarai Bayu Undan mak fo reseita ba Timor-Leste. Kampu ne’e rasik nia produsaun sei menus tinan-tinan no sei maran iha 2023.

Tamba ne’e, la lojiku liu ba Timor-Leste atu halo imprestimu wainhira osan husi petroleum nian sei suli hela mai, hafoin selu fali ba, wainhira rekursu naturais Timor-Leste nian menus ka maran. Ita hotu bele relembra katak, iha biban boot ba Timor-Leste atu halo deve husi liur, wainhira Timor-Leste hahu nia governasaun iha 2002. Deve bele akontese wainhira nasaun nia situasaun ekonomia nia fraku, no iha defisit orsamental nian, Timor-Leste iha defisit no situasaun ekonomia ne’ebe fraku iha tinan 2002-2004, molok estabelesimentu Fundu Minarai. Maibe deve husi liur nunka akontese, tamba ne’e, ita tenke iha orgulhu boot ba ida ne’e.

Karik Timor-Leste hahu ona deve osan husi nasaun seluk ka instituisaun finanseiru internasional ruma, no sei selu iha futuru. Ita lahatene karik oinsa governu bele fila fali tusan ida ne’e iha futuru . Maske tusan Ida ne’e tama kategoria konsensional (funan husi tusan ida ne’e kiik liu kompara hotusan iha merkadu nian), Timor-Leste sei hetan susar atu selu ne’e tamba:

 • Maske lei orsamento no jestaun finanseiru fo dalan ba estadu atu ba deve, maibe ida ne’e kontradikte ho Lei Fundu Petroleum. Lei Fundu Petroleu Timor-Leste rasik, Artigo 20, hateten katak Laiha sobrekarga ba Átivu Fundu Petróleu (Labele uza Fundu Petroleu hanesan garantia ba deve), (20.1) Montante ruma ne’ebé mak investe [iha Fundu Petróleu] bele, ba tempu tomak, sai-nafatin Timor-Leste ninia properiadade. (20.2) Kontratu ruma, akordu to’o iha ne’ebé nia sentidu atu sobrekarega átivu Fundu Petróleu, ne’ebé liu husi dalan garantia, seguru, imprestimu ka forma sobrekarga seluk-seluk, ne’e nulu no la vale. Wainhira bazeia ba lei ida ne’e, Timor-Leste sei labele selu nia tusan.

 • Timor-Leste nia rekursu naturais limitadu, no populasaun aumenta sae tinan-tinan. Akordu legal ba deve nian, forsa liu kompara ho lei seluk iha Timor-Leste, Timor-Leste tenke selu uluk deve, molok aloka osan ba Orsamentu Jeral Estadu nian, karik ida ne’e akontese, laiha ona osan ne’ebe atu uza ba dezenvolvimentu seitor saude, edukasaun, agrikultura nsst. Numeru analfabetismu sei sae, mortalidade infantile no inan aumenta tan, konflitu social-ekonomia sei makaas, ne’ebe provoka numeru krime no violasaun direitus humanu sae aumenta. Timor-Leste sei selu tusan ida ne’e iha tempu ida ne’ebe, ita rasik laiha ona rendimentu husi minarai (ida ne’e akontese wainhira Bayu Undan maran tiha), maske ita rasik sei iha fontes rekursu naturais seluk hanesan Greater Sunrise, Kitan, Reliance no Kova, maibe kampu sira ne’e sei la fo rendimentu barak ba tempu naruk mos ba Timor-Leste.

 • Wainhira governu laiha disiplina fiskal ba nia orsamento estadu rasik. Ezemplu maka governu rasik iha tinan 2009 no tinan 2010 foti osan liu kalkulasaun nivel sustentavel 3% ne’ebe Lei Fundu Petroleum haruka. Iha tinan 2009 governu foti liu tokon US$ 112 no iha tinan 2010, governu foti liu ESI tokon US$ 158, lolos osan ne’ebe bele foti ba OGE 2010 tuir Lei Fundu Petroleum mak tokon US$502, karik Timor-Leste kontinua nafatin foti osan liu ESI 3% tinan-tinan, iha futuru nivel sustentavel sei tun liu, I sei afeita mos ba Orsamento Jeral Estadu iha futuru mos. Maske funan ba deve nian kiik liu, maibe ita sei permanente selu tusan ida no hatun valor osan ne’ebe ita atu uza husi Fundu Petroleum.

 • Deve sei hamosu defisit ba orsamento jeral estadu nian, wainhira iha deve ne’ebe boot no defisit orsamentu ne’ebe boot mos, sei dudu ita atu viola nafatin nivel rendimentu sustentavel nian ne’ebe determina husi Lei Fundu Minarai nian. Ka aumenta halo deve hodi taka defisit ida ne’e.

 • Durante tinan 2009, governu Timor-Leste buka deit atu duni “numeru ezekusaun orsamental husi kada ministeriu nian deit. Timor-Leste aloka besik tokon $70 ba “pakote referendum”, pakote ida ne’e la temin iha livru OGE 2009. osan pakote ida ne’e mai husi projeitu eletrisidade oleu pezadu iha Ministeriu Infrastrutura nia okos. Tinan ida ne’e mos governu iha planu atu hari “pakote desentralizasaun”, too ohin loron, ita mos seidauk hatene fontes husi pakote ida ne’e, tamba OGE 2010 mos la temin. Projeitu husi pakote ida ne’e. laiha termus da referensia, laiha planu ida ne’ebe adekuadu. Pakote ida ne’e iha indikasaun ba mal-gastus, karik pakote hanesan ne’e, kontinua tinan-tinan ba futuru, osan husi Fundu minarai sei serve deit ba interese lideransa sira nian, kompanha ka hariku deit ema oituan deit duke benefisia povo kiik sira. Wainhira, mentalidade gastu boot laho plani ida ne’ebe adeukuadu hanesan ne’e, osan husi deve rai liur nian sei benefisia mos ba ulun-boot sira, kompanha internasional no hamosu korupsaun.

 • Gastus estadu nian iha tinan kotuk, besik tokon $258 uza ba halo importasaun. Rendimentu estadu nian naun-petroleu husi tinan 2009 iha deit tokon US$8, mayoria husi fan kafe. Ne’e sintoma husi malisan rekursu, tamba aktu ne’e la sustentavel no bele deit halo buat hotu wainhira reseitas husi minarai sei iha. Karik gastus ne’e nafatin boot ba importasaun iha futuru, fundu minarai sei sai historia deit. Karik deve husi rai-liur, Timor-Leste sei lalais liu monu iha krize finansial ne’ebe naruk no la hotu.

 • Atualmente, Timor-Leste la hamoris nia seitor naun-minarai nian, hanesan agrikultura. Timor-Leste depende ba importasaun aihan husi rai liur, governu halo importasaun ida ne’e no fan ba komunidade. Importasaun ida ne’e hamate produsaun aihan rai laran nian. Wainhira halo importasaun ida ne’e, governu halo subsidiu lubuk. Subsidiu ida ne’e sei iha, maibe temporariumente deit, depende ba reseita minarai. Karik Timor-Leste la kuda nia aihan rasik ohin loron, ita sei hamlaha iha futuru, wainhira minarai maran ka produsan menus.

 • Laiha transparensia ba utilizasaun Orsamento Estadu nian, hanesan finansiamentu ba projeitu boot Oleo Pezadu nian. Besik tokon US$400 aloka ba projeitu ida ne’e (iha 2009 tokon US$87). Governu la hatudu informasaun detailhu ba projeitu ida ne’e, inklui kontratu, estudu viabilidade, estudu impaktu ba ambiental, planeamentu no nia fontes orsamentu rasik. Karik osan husi deve ida ne’e atu uza ba infrastrutura boot, maibe sistema aprovisionamentu la transparente no laiha vontade diak atu fahe informasaun ba povo tomak. Korupsaun sei mosu, mal-gastus no benefisia deit kompanha no nai-ulun sira deit. Povo sei la hetan benefisiu no hetan sofrementu husi projeitu ida ne’e ba tempu naruk.

Ikus liu, kestaun importante mak Timor-Leste tenke konsidera maka la’os kona-b’a oinsa atu ba debe, maibé :

 • Tamba sa mak atu debe?

 • Osan ne’e atu uza ba halo saida?
  Ida ne’e bele garante atu hasa’e kresimentu ekonómia no reseitas doméstiku natoon hodi selu fali impréstimu?

 • Osan ne’e atu uza hodi sosa fali sasan husi nasaun ne’ebé fó impréstimu?
  Karik aluga kompańia Portugues atu halo liron karun liu duke aluga ema seluk, no ita sei selu osan-funan efetivamente hamutuk 100%.

 • Osan hira mak atu selu fali? No wainhira?

 • Osan hodi selu ne’e mai husi ne’ebé los?

 • Karik Timor-Leste la bele selu fali, nia konsekuensia saida?

 • Oinsa vizaun tempu naruk nian, kona-ba kontinuasaun deve tinan-tinan?

 

The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (La’o Hamutuk)
Institutu Timor-Leste ba Analiza no Monitor ba Dezenvolvimentu
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili, Timor-Leste
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste
Tel: +670-3321040 or +670-77234330
email: 
laohamutuk@gmail.com    Web: http://www.laohamutuk.org    Blog: laohamutuk.blogspot.com